Okres II wojny

II wojna światowa uczyniła ogromne spustoszenia w całym naszym kraju. Wydarzenia te nie ominęły też wsi Dołhobyczów, która leży na granicy z dzisiejszą Ukrainą. Już w październiku 1939 roku ziemie polskie zostały podzielone pomiędzy Sowietów a Niemców. Pod niemiecką okupacją zanlazły się tereny sięgające do rzeki Bug, natomiast za rzeką należały do Sowietów. Niemcy wykazali się szczególnym okrucieństwem wobec ludności polskiej na tych terenach. Polacy jednak zaczęli się organizować w oddziały zbrojne i zaczęli stawiać opór okupantom. Na terenie dzisiejszej gminy Dołhobyczów prężnie działał oddział Batalionów Chłopskich pod dowództwem Stanisława Basaja pseudonim „Ryś”. Oddział ten stawiał skuteczny opór zarówno Niemcom jak i ukraińskim bandom UPA. Walki były krwawe i wyczerpujące. Pociągnęły za sobą wiele ofiar w ludziach, zarówno Polaków jak i Ukraińców. Znaczna część zabudowań została spalona. Takie działania miały miejsce do roku 1947, kiedy to ludność ukraińska została przesiedlona za Bug, a na ich miejsce osiedliła się ludność polska przybyła z Wołynia, lub okolic Biłgoraja. Rdzenna ludność ukraińska stanowiła tu większość społeczności, wobec tego zdecydowana większość obecnych mieszkańców to przesiedleńcy. Po wyzwoleniu teren wsi Dołhobyczów wszedł w skład województwa lubelskiego, a po reformie terytorialnej województwa zamojskiego.